Immediate shipping for 1h Najbliższa wysyłka za Immediate shipping for 1h 33 300 10 20 / 698 711 111

REGULAMIN GALERII JUBILERSKIEJ

 

Słowniczek wyrażeń stosowanych w Regulaminie:

1. Galeria Jubilerska - Łukasz Jopek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GALERIAJUBILERSKA.PL Łukasz Jopek, ul. Karpacka 24B/15,43-300 Bielsko-Biała, wpisanego do Centralnej, Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5471986629, Regon: 240614756, tel.: 0048698711111, 48333001020, www.galeriajubilerska.pl, [email protected]

2. Sklep Stacjonarny – sklep Galerii Jubilerskiej mieszczący się przy ul. Karpackiej 24B/15, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy Galerii Jubilerskiej działający pod adresem www.galeriajubilerska.pl.

4. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Galerii Jubilerskiej.

5. Konsument – osoba zawierająca umowę z Galerią Jubilerską(dokonująca zakupów w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym) w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę (dokonująca zakupów w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Strona WWW – www.galeriajubilerska.pl

8. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Galerię Jubilerską.

9. Usługa jubilerska – usługa polegająca na naprawie oraz grawerowaniu biżuterii.

10. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Galerii Jubilerskiej, nabywany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian czy modyfikacji.

11. Zamówienie specjalne – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Galerii Jubilerskiej wraz z dokonaniem zmian jego właściwości, zgodnie z zamówieniem Klienta (w tym także usługa grawerowania), lub wyrób takiego przedmiotu.

12. Zamówienie ekspresowe – zamówienie specjalne dokonywane na życzenie Klienta w czasie krótszym niż przewidziany dla zamówienia specjalnego.

 

I. Stosowanie postanowień Regulaminu

1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami Galerii Jubilerskiej na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://www.galeriajubilerska.eu/) oraz przy jednoczesnej obecności obu stron (w Sklepie opisanym w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu).

2. W przypadku gdy konkretne postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie tylko przy zawieraniu umów na odległość albo tylko przy zawieraniu umów przy jednoczesnej obecności stron, zostanie to wskazane w treści Regulaminu.

 

II. Informacje podstawowe

1. Właścicielem Galerii Jubilerskiej oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa jest Łukasz Jopek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GALERIAJUBILERSKA.PL Łukasz Jopek, ul. Karpacka 24B/15,43-300 Bielsko-Biała, wpisanego do Centralnej, Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5471986629, Regon: 240614756, tel.: 0048698711111, 48334445044, www.galeriajubilerska.pl, [email protected]

2. Klientami Galerii Jubilerskiej mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

3. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Galerii Jubilerskiej odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.galeriajubilerska.eu (zwanego dalej Sklepem Internetowym) lub bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym przy ul. Karpackiej 24B/15, 43-300 Bielsko-Biała (zwanego dalej Sklepem Stacjonarnym).

4. Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

III. Towar i cena

1. Galeria Jubilerska zamieszcza na stronie internetowej informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz jego cenie. Prezentowane na stronie www.galeriajubilerska.eu (zwanej dalej Stroną WWW) informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego i mogą się różnić od cen obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym.

2. Wszystkie ceny są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki zgodnie z cennikiem znajdującym w zakładce koszty dostawy.

3. Galeria Jubilerska zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w jej ofercie, w tym do wycofania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.

4. Galeria Jubilerska zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na stronie internetowej i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.

5. Cały asortyment Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego posiada cechy probiercze obowiązujące dla srebra i złota na terenie Rzeczypospolitej zatwierdzone przez właściwe organy.

6. Wszelkie towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia Galeria Jubilerska ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.

 

IV. Zamówienie Towaru

1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu Internetowego lub bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

2. W przypadku umów zawieranych na odległość (w Sklepie Internetowym) informacje o Towarach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W przypadku Sklepu Internetowego, na procedurę zamówienia składa się w szczególności:
- wybór zamówionego Towaru,
- oznaczenie adresu dostawy,
- wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny),
- wybór formy płatności,
- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- kliknięcie w przycisk w Sklepie Internetowym "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub o równoznacznej treści.

Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, itp.) lub zalogowanie się na osobiste Konto Klienta.
Zamówienie może zostać zmienione lub wycofane do chwili dokonania płatności przez Klienta. W takim przypadku umowa uznana zostanie za niezawartą.

4. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez Klienta poprzez kliknięcie w odnośnik (link) otrzymany na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy.
W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia, Galeria Jubilerska skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji danych.

5. Galeria Jubilerska ma prawo anulować złożone zamówienie w braku otrzymania płatności od Klienta w terminie 30 dni od potwierdzenia przez Klienta zamówienia, chyba że Klient wybrał formę dostawy za pobraniem.

6. Realizacja zamówienia dotyczącego Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi do 24h w dni robocze, liczonych od chwili zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Galerii Jubilerskiej lub wyboru formy płatności za pobraniem.
Czas realizacji zamówienia, którego przedmiotem są obrączki ślubne lub czas realizacji zamówień specjalnych i ekspresowych, określony został w pkt V.3.
Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Galerię Jubilerską wybranego przedmiotu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.

7. W przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Stacjonarnym, Klient po otrzymaniu treści Regulaminu wypełnia druk zamówienia, zawierający jego dane osobowe, opis zamawianego Towaru, a także oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Zamówienie specjalne i ekspresowe

1. Galeria Jubilerska świadczy również usługi jubilerskie.

2. Zamówienie specjalne składa się w Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie WWW.
Do procedury zamówienia specjalnego, w tym zamówienia ekspresowego, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych.
Zamówienie ekspresowe należy potwierdzić telefonicznie.
W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia ekspresowego, Galeria Jubilerska skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji danych.

3. Termin realizacji zamówienia specjalnego obrączek ślubnych lub innego rodzaju biżuterii ustalany jest indywidualnie z Klientem. W uzasadnionych i niemożliwych do przewidzenia przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany mailowo.

4. Gramatura biżuterii zamawianej w trybie zamówień specjalnych może różnić się, w zależności od zamawianych rozmiarów, do około 30% wagi wskazanej w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Na gramaturę obrączek lub innego rodzaju biżuterii wpływają dodatkowo indywidualnie określone przez Klienta właściwości Towaru, a co za tym idzie, waga wskazana na stronie internetowej może istotnie różnić się od wagi końcowej produktu, w zależności od dokonanych przez Klienta modyfikacji. Klient jest informowany w momencie składania zamówienia o przybliżonej docelowej wadze Towaru.

5. W przypadku realizacji zamówienia specjalnego w terminie krótszym niż określony w pkt. 3 (zamówienie ekspresowe), cena zostanie indywidualnie określona w zależności od terminu, w jakim zamówienie ekspresowe ma zostać zrealizowane. Cena może zostać powiększona o 100% wartości zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany przed potwierdzeniem przez niego zamówienia. Zamówienie ekspresowe każdorazowo musi zostać potwierdzone przez Galerię Jubilerską.

6. W wypadku, gdy Galeria Jubilerska nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Galeria Jubilerska może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Galerii Jubilerskiej.

7. W przypadku składania przez Konsumenta zamówienia ( w szczególności specjalnego lub ekspresowego) telefonicznie, Galeria Jubilerska potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki Zamówienia, w szczególności cenę, właściwości Towaru i termin realizacji. Załącznikiem do wysłanej wiadomości będzie treść niniejszego regulaminu. Klient zobowiązany jest mailowo potwierdzić zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Galerię. Do czasu otrzymania przez Galerię stosownego potwierdzenia, Galeria nie jest zobowiązana do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z realizacją takiego zamówienia.

 

VI. Czas i sposób dostawy Towaru

Przesyłki kurierskie

1. Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w ciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty należności (w razie wyboru formy płatności „z góry”) lub od momentu otrzymania informacji o wyborze płatności za pobraniem, w przypadku gdy zamówienie zostanie zostało złożone do godziny 14.00 od poniedziałku do czwartku. W innych przypadkach towar dostarczany jest w ciągu 48h w dni robocze. Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki, obowiązuje wówczas procedura określona u danego dostawcy.

2. Aktualny cennik dostaw Towaru znajduje się w zakładce koszty dostawy. Koszt dostawy jest Klientowi podawany przed dokonaniem zamówienia.

3. Towar może zostać dostarczony Klientowi w określonym przez niego dniu. Cena usługi określona jest zgodnie z aktualnym cennikiem kuriera / operatora pocztowego.

4. Podczas składania zamówienia należy zwrócić uwagę na poprawność podanych danych, w tym numeru telefonu kontaktowego.

5. Informacje o przesyłce, w tym o numerze przesyłki, są przesyłane wyłącznie na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

6. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawartość i stan.

7. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone do wysokości wartości zamówienia.

Przesyłki zagraniczne

1. Dostawy towaru realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po uprzednim uzgodnieniu z Galerią Jubilerską, możliwa jest wysyłka towaru poza granice kraju.

2. Przesyłka zagraniczna jest ubezpieczona według aktualnego cennika dostępnego pod linkiem: (http://galeriajubilerska.pl/info/index/pageId/8/ )

3. Termin doręczenia przesyłki zagranicznej różni się w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.poczta-polska.pl lub www.pocztex.pl.

4. Informacje o przesyłce, w tym o numerze przesyłki, są przesyłane wyłącznie na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

5. Śledzenie przesyłki możliwe jest pod adresem www.sledzenie.poczta-polska.pl.

6. Przesyłka zagraniczna nadawana jest jako list polecony wartościowy z ubezpieczeniem dla krajów uczestniczących w wymianie listów z zadeklarowaną wartością (http://www.cennik.poczta.lublin.pl/help/wykaz_krajow.pdf). Pozostałe przesyłki nadawaną są bez dodatkowego ubezpieczenia.

7. Do reklamacji przesyłek zagranicznych stosuje się procedurę dotyczącą reklamacji przesyłek krajowych, w tym procedurę obowiązującą u dostawcy.

 

VII. Sposoby i formy płatności: 

Płatność gotówką

1. W Sklepie Stacjonarnym możliwa jest płatność gotówką lub kartą kredytową.Przelew bankowy:

2. Przelew krajowy:
Dane odbiorcy: GaleriaJubilerska.pl ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Nr rachunku: 71 1140 2004 0000 3402 4678 5222

3. Przelew zagraniczny:
Dane odbiorcy: GaleriaJubilerska.pl ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Nazwa i adres banku: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź, POLAND, Nr rachunku: PL71 1140 2004 0000 3402 4678 5222, BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Przekaz pocztowy:

1. Przy dokonywaniu płatności za pomocą przekazu pocztowego, w tytule przekazu należy podać numer zamówienia.

2. Dane odbiorcy: galeriajubilerska.pl, ul. Karpacka 24b/15 43-300 Bielsko-Biała

Płatność przy odbiorze:

1. Płatność może również nastąpić przy odbiorze za pośrednictwem kuriera lub przesyłki zwykłej.

PayU:

1. Szybkie płatności za pomocą platformy PayU. W przypadku tej formy płatności, płatność jest widoczna natychmiast po zaakceptowaniu przelewu i wysyłka następuje tego samego dnia do godz.: 15.00

Płatność PAYPAL:

1. Adres do rozliczeń płatności PAYPAL: [email protected]

Zakupy na raty

1. Istnieje możliwość zakupów na raty w systemie RATY PayU. Szczegółowe informacje udzielane są po osobistym kontakcie z Galerią Jubilerską pod nr tel 698711111 lub 33 4445044

 

VIII. Zgodność towaru z umową i reklamacje

1. Galeria Jubilerska jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu zgodności towaru z umową.

2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i z zgodności towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na adres Sklepu Stacjonarnego wraz z certyfikatem autentyczności (nieobowiązkowe), kopia dowodu zakupu oraz opisem reklamacji. 

3. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.

4. Po otrzymaniu reklamacji reklamowanego towaru Galeria Jubilerska rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześlę klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

5. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem towaru zostanie wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

 

IX. Wymiana Towaru

1. Zakupiony Towar może podlegać wymianie na inny w ciągu 30 dni od daty zakupu.

2. Wymiana Towaru dotyczy wyłącznie biżuterii nieużywanej, po uprzednio wyrażonej zgodzie Galerii Jubilerskiej.

3. Postanowienia pkt. IX 1 i 2 nie dotyczą zamówień specjalnych, w tym ekspresowych.

 

X. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w Załączniku numer 1 do Regulaminu. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Galerii Jubilerskiej

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia Towaru o indywidualnie określonych przez Klienta jego właściwościach (zamówienia specjalne) oraz w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Stacjonarnym (przy jednoczesnej obecności stron).

3. Galeria Jubilerska informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienie.

2. Dane osobowe podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zbieranie, utrwalanie, jak i przechowywanie.

3. Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów.

4. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych i możliwości ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Jopek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GALERIAJUBILERSKA.PL Łukasz Jopek, ul. Karpacka 24B/15,43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471986629, Regon: 240614756

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie prawa do strony WWW, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie WWW są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora strony WWW, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Galerią Jubilerską a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Galeria Jubilerska informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Galerią Jubilerską a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Galerii Jubilerskiej.

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta

6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, a w przypadku umów zawieranych przy jednoczesnej obecności Stron, doręczany Klientowi przed zawarciem umowy. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie głównej sklepu  www.galeriajubilerska.eu oraz www.galeriajubilerska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony